Honoraria

Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor voor meer informatie omtrent de berekeningswijze van onze erelonen en de ontvangen facturen.

We vinden het uitermate belangrijk dat het financiële aspect van onze tussenkomst helder en duidelijk is voor u zodat elk misverstand dienaangaande kan vermeden worden.

Erelonen

De erelonen worden berekend op basis van de tijd die effectief wordt besteed aan het dossier.

Het uurtarief is afhankelijk van het soort interventie (bemiddeling, onderhandeling of juridisch advies), de complexiteit van de zaak, de financiële belangen en de mate van urgentie van onze tussenkomst.

Het uurtarief dat van toepassing is, wordt u bij de opening van het dossier schriftelijk meegedeeld.

Sinds 1 januari 2014 zijn de erelonen en de kosten van advocaten onderhevig aan BTW (aan een tarief van 21%). De erelonen en de kosten van bemiddelaars zijn eveneens onderhevig aan BTW met uitzondering van de prestaties en kosten verstrekt als bemiddelaar in familiale zaken.

Kosten en uitgaven

Naast de erelonen, zal ook een vergoeding verzocht worden voor de kantoorkosten en de uitgaven aan derden.

Onder kantoorkosten vallen de kosten voor de opening van het dossier, voor dactylo, voor gewone en bijzondere verzendingen, fotokopieën en voor verplaatsingen. Het tarief wordt u bij de opening van het dossier meegedeeld.

De uitgaven aan derden betreffen onder andere de vergoeding van deskundigen, vertaalkosten, opzoekingen in het rijksregister of de opvraging van attesten en uittreksels uit het bevolkingsregister, de gerechtsdeurwaarderskosten of griffiekosten. Deze kosten worden tegen kostprijs aangerekend aan  de cliënt.

Provisies

Bij opening van het dossier wordt doorgaans een provisie gevraagd ter dekking van de eerste prestaties en kosten.

Daarna worden u, in functie van de verrichte prestaties en gemaakte kosten in uw dossier, bijkomende provisies verzocht. Op deze manier vermijden wij onaangename verrassingen voor u bij afsluiting van uw dossier.

Wanneer het dossier wordt afgesloten, ontvangt u van ons een gedetailleerde eindfactuur met de afrekening van het ereloon en de kosten. De reeds betaalde voorschotten worden uiteraard in mindering gebracht.